การสมัครสมาชิก

วิธีดำเนินการ

การสมัครสมาชิก

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุของสหกรณ์
  1.2 เป็นบุคคลธรรมดาและผู้บรรลุนิติภาวะ
  1.3 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
  1.4 เป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีรายได้ประจำ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
  1.5 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ มีรายได้ประจำสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ
  1.6 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 2. วิธีการสมัคร
  - ขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.คพค.
 3. การถือหุ้น
  สมาชิกทุกคน ต้องชำระค่าทำเนียมแรกเข้า จำนวน 300 บาท และชำระค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบของ สอ.คพค. กำหนด แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 1/5 ของหุ้นที่ชำระแล้ว

 

บริการออนไลน์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 
 


 
 
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาครูมุกดาหาร จำกัด