คณะกรรมการดำเนินการ

 
 
  นายชูชาติ  กลางประพันธ์
ประธานกรรมการ
 
 
นายเสกสรรค์  อาจวิชัย
รองประธานกรรมการ
  นายชาญยุทธ  คำป้อง
รองประธานกรรมการ
นายสมบิล บริสุทธิ์
กรรมการ
นางจันทร  ศรีวะอุไร
กรรมการ/ผู้จัดการ
นางปฎิมากร  คล่องแคล่ว
กรรมการ/เหรัญญิก
นายเกษม  ใจคง
กรรมการ
นายศักดา  เบญจมาศ
กรรมการ
นางอรดี  พระสาวงค์
กรรมการ/เลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 
นายวัฒนา วรรณโสภา นายเสริมศักดิ์ พะยังกูล นายจรูญ ศรีวะอุไร นายสุพล  กาลจักร์
       
       

ผู้ตรวจสอบกิจการ

     
 
 
  นางสาว ปนัดดา  ขันธุลา  
     

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนัฐณิชา อังคะณา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวนณธภร  คำพิลา
เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการ

 

 

 
 


 
 
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาครูมุกดาหาร จำกัด
ผู้ดูแลระบบ