เกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติและความเป็นมา

                    สมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู(ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร โดยนายจรูญ ศรีวะอุไร นายกสมาคม ได้นำเสนอหารือในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ซึ่งบางส่วนแก้ไขปัญหาไม่ เบ็ดเสร็จและยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยอีกจำนวนมาก ที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าวิถีทางเดียวที่จะช่วยเหลือ แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้นได้คือ การดำเนินตามแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯจำนวน 11 คน ซึ่งประกอบด้วย นายจรูญ ศรีวะอุไร,นางดวงพร สวัสดิ์วงศ์ไชย,นายวิจิตร คุณพูล,นายสุรเดช ปรีพูล,นายโอนัด เพชราเวชนายวิชิต คนไว,นายอำพร อาจวิชัย,นายชูชาติ กลางประพันธ์,นายชันชิต คำมุงคุณ,นายปณวัชร์ อินธิรัตน์ นางศรีสอางค์ ไตรยวงค์ ได้ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ เสร็จเรียบร้อย แล้วเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก คณะผู้จัดตั้งฯ ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ผ่านสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 และได้รับการจดทะเบียนจากนายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ 4900000125476และเปิดดำเนินการประกอบธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นมา  ในชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูมุกดาหาร จำกัด” มีสมาชิกจำนวน 68 คน มีหุ้นแรกตั้ง จำนวน 5,950 หุ้น เป็นเงินค่าหุ้น 59,500 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 80 คน และสมาชิกสมทบ 92 คน ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร คณะผู้จัดตั้งฯ ได้รับเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นจากสมาชิกครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ขออนุญาตใช้ห้องในอาคารเป็นที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ และขอหักเงินค่าหุ้นจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้สหกรณ์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2547 ที่ประชุมได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 จำนวน 14 คน โดยมีนายจรูญ ศรีวะอุไร เป็นประธานกรรมการดำเนินการคนแรก คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ได้มีมติให้สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 รายละ 5,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท / ปี และได้มีมติรับฝากเงินในเดือนมีนาคม 2548 เป็นต้นไป
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
                         เป็นองค์กรที่มั่นคง บริหารงานโปร่งใส ประทับใจบริการ 
             ประสานความร่วมมื ระหว่างสมาชิกและชุมชน

 พันธกิจ (Missoin)

  1. การพัฒนาสมาชิกคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. การพัฒนากิจกรรม กระบวนการบริหารและบริหารสหกรณ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  3. การพัฒนาโครงสร้างกระบวนการสหกรณ์และการเชื่อมโยงสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สมาคมเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู(ประเทศไทย)และองค์กรต่างๆ
  4. การพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์
  5. การพัฒนาด้านอุดมการณ์ และการวิจัยการพัฒนาสหกรณ์


 

บริการออนไลน์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

 
 


 
 
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาครูมุกดาหาร จำกัด
ผู้ดูแลระบบ